Mỗi tuần một nhân vật

Nơi để phỏng vấn , tra khảo và mổ xẻ các Mem Trong 4rum... Bạn có quyền hỏi bất cứ câu hỏi gì về người bị đưa lên ... cứ việc chém thoải mái và người bị đưa lên phải trả lời đó nha
Bên trên